خط مشی

 

خط مشی کيفيت آزمایشگاه تام سنجش آزما

ISO/IEC 17025:2017

 

 

در اين مسير متعالي شركت در راستاي دستيابي به جايگاه مرجع معتبر آزمايشگاهي در سطح ملي و بين الملل، بهبود مداوم عملکرد، ارتقاي سطح کيفي و كمي فعاليت‌ها و خدمات، اطمينان از برآورده سازي الزامات و افزايش رضايتمندي و اعتماد تمامي طرف‌هاي ذينفع،عملیات پایدار مدیریت سیستم و اقدام به پياده سازي سيستم مديريت مبتني بر استاندارد  نموده و اهداف كلان خويش را بر موارد زير بنيان نهاده است و خود را در قبال دستيابي بدانها متعهد مي‌داند:< >افزايش رضايت مشتري ، به عنوان اصلي ترين عامل در نحوه اجرای فعالیت های آزمایشگاه  حفظ اصول بی طرفی و رازداری  و محرمانگیاستفاده از فناوري اطلاعات در ارايه خدمات با كيفيت هر چه مطلوب تر به مشتريانگسترش کمی و کیفی دامنه شمول آزمون های در محدوده تایید صلاحیت ارتقاء سطح علمي ، دانش فني و انگيزش كاركنان آزمایشگاه از طريق ارائه آموزش مؤثر و مستمر انجام آزمون ها و كاليبراسيون ها بر اساس استانداردهای ملی و بين المللي به روز بر اساس نیازمندی های مشتری در کوتاه ترین زمان بهبود مداوم  واثر بخش در سیستم کیفیت و فنی آزمایشگاههاعملیات پایدار در رسیدن به تمام اهدافمدیریت ریسک و حذف تهدید و تبدیل به فرصت و بهبود .پیگیری مستمر شکایات مديريت شركت تعهد مي نمايد كه از طريق برگزاري آموزش هاي درون و برون سازماني، بازديد از واحدهاي توليدي، شركت در همايش و سمينارها و جلسات تدوين استاندارد، كليه كاركنان مرتبط در هر زمينه با فعاليت هاي  کالیبراسیون با سيستم كيفيت آشنا شده و اهميت آنها را باور داشته وسپس دستورالعمل هاي مرتبط با فعاليت خود را به كار گيرند.                                                           

 - با عنايت به اهميت کالیبراسیون تجهیزات اندازه گیری مديريت تلاش مي نمايد كه بستر و فرهنگ سازي لازم را از طرق مختلف به كليه ذينفعان برساند.                                                            

                                                                 مدیر ارشد آزمایشگاه - مهدی خوئینی